Toelichting niet tekenen verklaring

admin Geen categorie 2 Reacties

12 januari 2021

Beste collega’s
Het afgelopen jaar hebben we als actiecomité diverse gesprekken gevoerd op advies van Rinnooy Kan met werkgevers/ bonden/ beroepsgroep om tot een gezamenlijke verklaring te komen, waarvan 16 december het laatste overleg heeft plaatsgevonden naar aanleiding van onze mail van 3 december waarin wij aangaven niet akkoord te gaan met de opgestelde conceptverklaring.

Tijdens het overleg bleek dat er geen enkele ruimte was met name van de kant van de werkgevers voor ook maar enige aanpassing van de verklaring.

De beroepsgroep heeft zich vorig jaar ondubbelzinnig uitgesproken tegen de koers die al vooruitlopend op de invoering van wet Big2 was ingezet, namelijk functiedifferentiatie alleen gebaseerd op de initiële diploma’s die soms decennia geleden behaald zijn en de degradatie van alle verpleegkundigen die niet volgens het nieuwe BN2020 curriculum zijn opgeleid. Na afblazen van de wet blijkt dat veel werkgevers “gewoon” op de ingeslagen weg doorgaan nu zelfs zonder overgangsregeling of maatwerktrajecten. Onder de noemer functiedifferentiatie wordt alsnog mbo-hbo differentiatie ingevoerd; waarbij BN2020 als leidend wordt gezien en kennis ervaring en competenties geen enkele rol spelen.

Ook ontbreekt erkenning op hbo niveau van de inservice opgeleide verpleegkundigen ondanks het feit dat na overleg met VWS, OCW en SBB duidelijk is geworden dat de zogenaamde beoordeling op mbo niveau van de inservice opleiding door SBB geen beoordeling is geweest én dat deugdelijke onderbouwing ontbreekt.

De verklaring is door het ontbreken van eenduidige kaders/voorwaarden algemeen en multi-interpretabel waardoor het júist een vrijbrief kan zijn voor werkgevers om de al ingeslagen weg te vervolgen met alle gevolgen van dien.
Weliswaar biedt de verklaring de mogelijkheid om hier actie tegen te ondernemen maar zorgt er ook voor dat verpleegkundigen nog steeds niet weten waar zij op dit moment aan toe zijn en maakt hen afhankelijk van de inzet en het functioneren van organen zoals OR, VAR en stafconvent. Daarnaast zal het leiden tot grote lokale verschillen en de onrust die onder verpleegkundigen bestaat niet wegnemen.

Wij hebben daarom besloten om definitief niet akkoord te gaan en deze verklaring niet te ondertekenen.

Hoe nu verder?
De andere betrokken partijen: vakbonden, werkgevers en Venvn hebben de verklaring wel ondertekend. De vakbonden geven aan dat deze verklaring voor hen voldoende waarborgen geeft om in te kunnen grijpen wanneer een werkgever de genoemde uitgangspunten niet naleeft.

De bal ligt nu dus weer bij ons de verpleegkundigen; of eigenlijk bij JOU !!!!

Na afblazen van Wet Big 2 is functiedifferentiatie een lokale aangelegenheid. Het is dus belangrijk om een vinger aan de pols te houden ten aanzien van het beleid dat je werkgever voert. Maak gebruik van je zeggenschap mogelijkheden. Wanneer je werkgever functiedifferentiatie wil invoeren alleen gebaseerd op initieel diploma, zonder te kijken naar competenties, bekwaamheden, ervaring, talenten, wensen, ambities, motivatie kom dan direct in actie! Neem contact op met de OR en de vakbond en wijs op de inhoud van de verklaring! Mail desgewenst het actiecomité voor advies.

Mobiliseer collega’s maak op alle manieren duidelijk dat draagvlak ontbreekt; samen sta je sterk!

Het actiecomité BIG 2 in overgang
Mailadres: dww2018@hotmail.com

Verklaring-functiedifferentiatie23760-2

Reactie op conceptverklaring

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Beste mensen, 

Dank voor het zetten van een volgende stap om te komen tot een verklaring en ik ben blij dat dit voorstel op zo’n breed draagvlak kan rekenen.  

De rechtstreeks binding van instellingen, die nu is toegevoegd kan (verenigings-rechtelijk) niet op BoZ-niveau worden gerealiseerd. De rechtstreekse binding kan alleen branchegewijs via cao-afspraken gestalte krijgen. Ik heb dat in ons laatste mondelinge overleg ook toegelicht. In datzelfde overleg heb ik toegelicht dat de waarde van de verklaring er in ligt dat zorgorganisaties aanspreekbaar zijn op de gezamenlijke uitgangspunten van vertegenwoordigers van werknemers/beroepsgroep en werkgeversorganisaties op functiedifferentiatie en de daarbij behorende randvoorwaarden. In deze toevoeging kan ik me dus vinden. 

Op grond hiervan heb ik de aangepaste verklaring op drie punten aangepast. 

 • Rechtstreekse binding met instellingen geschrapt 
 • De aanspreekbaarheid van instellingen overgenomen
 • De redactie (met behoud van inhoud) aangepast 

Zie bijlage. 

Ik schat in dat ik op deze versie bestuurlijk akkoord kan krijgen en hoop dat dat ook voor jullie geldt. 

In aanvulling op de verklaring heeft het actiecomité een aantal kaders/voorwaarden gesteld die voor hen een voorwaarde zijn om zich aan de verklaring te kunnen binden. 

Graag reageer ik hierop. 

In maart 2020 hebben wij reeds schriftelijk gereageerd op deze voorwaarden. Wij hebben ze serieus overwogen. Desgewenst stuur ik het betreffende stuk toe. De voorwaarden komen deels terug in de Verklaring en kunnen deels niet door ons worden overgenomen. Hieronder licht ik dit toe.  

1. Een duidelijke definitie van functiedifferentiatie.  

In beginsel hoeft het geen probleem te zijn om een definitie op te nemen, het past echter niet goed bij onze gezamenlijke keuze om af te zien van een uitgebreide verklaring en ons te beperken tot de kern. Voorbeeld van een definitie: Onder functiedifferentiatie wordt verstaan: het herschikken van taken in nieuwe of vernieuwde functies. (Kanters 1999). 

Functiedifferentiatie is gebaseerd op kennis, ervaring en competenties, niet alleen op initieel diploma. Dit verwijst naar hetgeen onder punt 1 en 3 van de verklaring wordt geborgd. 

2. Inservice opgeleide verpleegkundigen worden erkend op hbo-niveau  

Werkgevers gaan niet over de onderwijskundige waardering van diploma’s. Daarvoor moet je bij het NLQF zijn. Het functiewaarderingssysteem waarborgt dat mensen die werken op een functies waar een HBO-werk en denkniveau voor wordt gevraagd op dat niveau worden betaald. De toegang tot dergelijke functies wordt benoemd onder punt 3 van de verklaring.  

3. Gespecialiseerde verpleegkundigen worden erkend op hbo-niveau.  

Verschillende CZO-opleidingen zijn reeds op NLQF 6 niveau ingedeeld. Voor het overige geldt hetgeen vermeld staat bij punt 2. 

4. Loopbaanpaden huidige mbo, hbo en inservice verpleegkundigen blijven gehandhaafd (toegang tot vervolgopleidingen, behoud van functies en verantwoordelijkheden).  

Loopbaanpaden zijn dynamisch, Loopbaankansen als recht voor iedere verpleegkundige ongeacht diploma, staat vermeld bij punt 3 van de verklaring. 

5. Normenkader wordt aangepast.  

Ik weet niet aan welk normenkader hier wordt gerefereerd. 

6. Diploma’s houden hun waarde. BN2020 is slechts een nieuw curriculum 

Dit is een vaststelling. 

Graag jullie reactie. 

Reactie op conceptverklaring

admin Geen categorie 1 Reactie

Bij deze onze reactie op de conceptverklaring functiedifferentiatie september 2020.

In onze schriftelijke reactie van 8 maart’20 op het eerdere concept hebben wij het volgende aangegeven:

“Bijna dagelijks ontvangt het actiecomité mails waaruit blijkt dat met name inservice opgeleide verpleegkundigen maar ook mbo en hbo opgeleide verpleegkundigen met een diploma van voor 2016 of zelfs van voor 2018 ernstig worden benadeeld doordat veel werkgevers onder de noemer functiedifferentiatie alsnog mbo-hbo diploma differentiatie; zoals beoogd met Wet Big; waarbij BN2020 als leidend wordt gezien, invoeren. Kennis ervaring en competenties spelen in die lokale uitvoering geen enkele rol.”
“Om deze ongewenste situatie een halt toe te roepen en om te voorkomen dat de gemeenschappelijke visie een “papieren tijger wordt; is wat ons betreft een eenduidige visie met daarin een aantal duidelijke kaders/voorwaarden nodig.”

In het overleg van 14 september jl. hebben we dit opnieuw naar voren gebracht waarbij wij duidelijk hebben aangegeven dat de genoemde eenduidige kaders een absolute voorwaarde zijn om ons aan een gezamenlijke visie betreffende functiedifferentiatie te verbinden.

De noodzaak voor die eenduidige kaders was de maanden daarvoor pijnlijk duidelijk geworden onder andere door het antwoord van de minister van VWS op kamervragen waarin hij aangaf dat functiedifferentiatie louter gebaseerd op mbo of hbo diploma beleid van de NVZ was; iets wat al eerder duidelijk werd uit andere communicatie van de NVZ https://zmt-ziekenhuizen.nl/nl/samen-aan-de-slag-met-gedifferentieerde-inzet-verpleegkundigen.

En de signalen uit diverse velden van de zorg die wij tot op heden blijven ontvangen.

Helaas hebben we moeten constateren dat de genoemde kaders ook in het nieuwe concept totaal ontbreken.
De verklaring is daardoor algemeen en multi-interpretabel waardoor het een vrijbrief kan zijn voor werkgevers om de al ingeslagen weg te vervolgen met alle gevolgen van dien.
Het lijkt erop dat onze inbreng tijdens de diverse overlegbijeenkomsten wel is gehoord maar dat er niet écht is geluisterd en dat we moeten constateren dat we niets zijn opgeschoten sinds de gesprekken met dhr Rinnooy Kan en eigenlijk als beroepsgroep nog slechter af zijn dan wanneer WetBIG2 was ingevoerd.

Hieronder nogmaals de kaders/voorwaarden:

 1. Een duidelijke definitie van functiedifferentiatie. Functiedifferentiatie is gebaseerd op kennis, ervaring en competenties, niet alleen op initieel diploma.
 2. Inservice opgeleide verpleegkundigen worden erkend op hbo-niveau
 3. Gespecialiseerde verpleegkundigen worden erkend op hbo-niveau.
 4. Loopbaanpaden huidige mbo, hbo en inservice verpleegkundigen blijven gehandhaafd (toegang tot vervolg opleidingen, behoud van functies en verantwoordelijkheden).
 5. Normenkader wordt aangepast.
 6. Diploma’s houden hun waarde. BN2020 is slechts een nieuw curriculum.

Nog een aantal aanvullende opmerkingen:

 • Hoewel functiedifferentiatie na Wet Big 2 een ‘lokale” aangelegenheid is geworden zien wij een belangrijke rol weggelegd voor VWS ten aanzien van de genoemde kaders een rol waarvan VWS heeft aangegeven ook bereid te zijn deze op te pakken wanneer de partijen tot overeenstemming komen.
 • Functiedifferentiatie mag niet leiden tot minder “handen” aan bed.
 • Onderzoek is nodig om de verpleegkundige opleiding(en) beter te laten aansluiten op de praktijk.
 • Aanpassing van loopbaanpaden in de toekomst is acceptabel mits eindtermen verpleegkundige basisopleidingen en loopbaanpaden duidelijk zijn aan het begin van de opleiding maar niet met terugwerkende kracht.

Tot slot:
Als iets tijdens de Corona epidemie duidelijk geworden is; is het wel het belang van de verpleegkundige beroepsgroep voor de zorg en de samenleving als geheel.
De beroepsgroep heeft zich vorig jaar ondubbelzinnig uitgesproken tegen de koers die al vooruitlopend op de invoering van wet Big2 was ingezet, namelijk functiedifferentiatie alleen gebaseerd op de initiële diploma’s die soms decennia geleden behaald zijn en de degradatie van alle verpleegkundigen die niet volgens het nieuwe BN2020 curriculum zijn opgeleid.
Na afblazen van de wet blijkt dat werkgevers “gewoon” op de ingeslagen weg doorgaan (nu zelfs zonder overgangsregeling) hetgeen tot onvrede, demotivatie en uitstroom leidt en zelfs tot ontslag van verpleegkundigen uit functies die zij jarenlang naar tevredenheid vervullen. Terwijl er al een enorm tekort aan verpleegkundigen is.

Een zeer onwenselijke situatie.

We staan nu op een kruispunt:
De werkgevers en andere betrokken partijen kunnen hun waardering tonen voor de huidige groep verpleegkundigen die dagelijks zorg op hoog niveau verlenen en erkennen hun kennis, ervaring en competenties.
Óf zij kiezen ervoor om het nieuwe hbo curriculum leidend te laten zijn waarmee behalve onderwaardering voor ervaren verpleegkundigen ook het signaal wordt afgegeven dat diploma’s in de zorg slechts beperkt houdbaar zijn.

Alle partijen zijn gebaat bij duidelijkheid.

Actiecomité Wet Big2

Tot nu toe !

admin Geen categorie 1 Reactie

Na ruim 2 jaar vragen, trekken, bellen, gesprekken en zelfs een WOB verzoek zijn dit  de enige documenten die VWS en de SBB kunnen overleggen ter onderbouwing voor de indeling inservice opleidingen op Mbo niveau.

Ministerie OCW heeft geen gegevens.

SBB (voorheen Calibris) de organisatie verantwoordelijk voor de beoordeling gaf nu aan dat het geen beoordeling was maar een indeling onder andere gebaseerd op de functie mogelijkheden na het volgen van een opleiding.

Flinterdunne onderbouwing waaronder een studiegids uit 1975-1976 waarop beleid en zelfs een wet zijn gebaseerd…

Maar wat dus des te erger is, dat SBB dus een opleiding (inservice A) over het tijdvak 1986 – 1997 beoordeeld niet met een studiegids m.b.t. dit tijdvak, maar dus een oude beroepengids gebruikt m.b.t. een heel ander tijdvak (ruim 10 jaar daarvoor). Misschien moet dat nog even vermeld. 

VenVn, de bonden en het FNI gaven ook aan geen gegevens te hebben

Onze uitgebreide reactie volgt binnenkort!

Oproep !

admin Geen categorie 1 Reactie

Het blijkt NVZ beleid te zijn om functiedifferentiatie door te voeren op basis van initiële opleiding, dit tegen alle afspraken in! Ook gaan andere werkgevers van UMC’s en GGZ gewoon door. Wij vragen ons af hoe wij kunnen zorgen dat we niet afgeserveerd worden. Stuur jullie mening graag naar dww2018@hotmail.com

Reactie actiecomité naar de BOZ

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Beste ….. en andere betrokkenen,

Wij waren zeer verbaasd dat de Boz een conceptverklaring heeft opgesteld naar aanleiding van het overleg bij VWS op 10 januari 2020 waar de partijen hebben aangegeven elkaar op een aantal punten te kunnen vinden, zoals is terug te lezen in de diverse verslagen van FNV, NU’91, VenVn en het actiecomité. Het actiecomité heeft tijdens de bijeenkomst bedenkingen geuit tegen het lokale karakter van de invulling van functiedifferentiatie en aangegeven dat dit alleen mogelijk is wanneer er duidelijke kaders worden gesteld zowel door de Boz als door het ministerie van VWS.

Met de opgestelde verklaring worden wat ons betreft een aantal stappen overgeslagen.

Inmiddels is ons duidelijk geworden dat de door de Boz benoemde visie waarbij expliciet niet alleen opleiding maar ook ervaring en EVC’s de basis zouden vormen voor functiedifferentiatie (zoals al decennialang gebruikelijk is voor verpleegkundigen) zodra deze de vergadertafel heeft verlaten, in de praktijk neerkomt op mbo-hbo diploma differentiatie waarbij ervaring en EVC’s geen enkele rol spelen. Daarnaast hebben we signalen ontvangen dat mogelijk binnen de verschillende branches in de zorg een andere invulling en vervolg aan de visie gegeven zal worden.

Het lijkt er sterk op dat de werkgevers onder de noemer functiedifferentiatie alsnog mbo-hbo diploma differentiatie; zoals beoogd met Wet Big2 (waarbij BN2020 als leidend wordt gezien) willen invoeren daarbij alle gefundeerde protesten uit het verpleegkundige veld negerend!                         

Dit zal negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van zorg en daarnaast leiden tot een toename van de nu al zeer hoge uitstroom.

Wij zullen ons vanzelfsprekend dan ook niet aan de opgestelde verklaring committeren. Het lijkt ons verstandig om op korte termijn een afspraak te maken samen met alle betrokken partijen om te bespreken welke kaders /voorwaarden daarvoor nodig zijn.

Vriendelijke groet,

Actiecomité Wet Big 2 in de overgang

verslag bijeenkomst jan 2020 op VWS

admin Geen categorie 1 Reactie

14 januari ‘20

Bijeenkomst: VWS, BoZ partijen, FNV, CNV,  NU’91’, Venvn en actiecomité Big 2 in de overgang. Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de diverse deelnemers.

Zowel de BoZ partijen als Venvn brengen hun (nieuwe) visie naar voren die grotendeels overeenkomen:

 • Geen beroepsdifferentiatie.
 • Geen functiedifferentiatie op basis van initieel diploma, wel functiedifferentiatie gebaseerd op kennis, ervaring en competenties.

Aanvulling; waar hbo staat moet dit gezien worden als hbo werk/denkniveau (BoZ)

 • 1 ongedeeld beroep met 1 nieuw beroepsprofiel.
 • Functiedifferentiatie moet lokaal, in de praktijk in samenspraak met de verpleegkundigen geregeld worden.

Aanvulling; de BoZ partijen trekken hierbij niet gezamenlijk als koepel op, de lokale werkgever is direct aanspreekbaar op deze visie.

Aanvulling: Venvn speelt hierin op verzoek een ondersteunende/adviserende rol

 • De opleidingen moeten beter afgestemd worden op de praktijk.

Waarbij de praktijk leidend zou moeten zijn en niet de opleiding (BOZ)

Aanvulling: Venvn gaat eerst een ledenpeiling uitvoeren onder de leden voor zij verdere definitieve stappen nemen hun visie is onder voorbehoud.

Zowel de bonden als het actiecomité geven aan zich grotendeels in bovenstaande punten te kunnen vinden met daarbij wel een aantal bedenkingen en aanvullingen:

 • Benadrukt dat een visie leuk is maar dat het ontzettend belangrijk is dat de lokale werkgever zich daar ook aan houdt. Iets wat op dit moment niet gebeurt; hetgeen de bonden ook signaleren.

Wij zien daarin ook een rol voor de minister of van VWS: een duidelijk signaal is nodig!

 • Ook werd aangegeven dat alle verpleegkundigen lokaal inspraak moeten krijgen en dat dit niet alleen via de VAR en OR lijn moet lopen omdat dit heel vaak niet werkt! 
 • Bovenstaande werd nadrukkelijk erkend door de BoZ waarbij werd aangegeven dat het de wens was om de positie van de verpleegkundigen te versterken doormiddel van goed functionerende VAR’s
 • Ten aanzien van de rapporten van de proeftuinen werd aangegeven dat deze niet representatief zijn; niet elke verpleegkundige heeft daarin een stem gehad.
 •  De praktijk waarin ziektekostenverzekeraars en registers specifiek een hbo-diploma eisen voor bepaalde functies of registratie moet een halt toegeroepen worden omdat anders op die manier alsnog een mbo-hbo differentiatie geforceerd zal worden!

Vervolg:

Wanneer er een gezamenlijke /gedeelde visie die door alle partijen wordt onderschreven tot stand is gekomen (de BoZ zal hierin initiatief nemen) wordt deze weer ingebracht bij minister Bruins /VWS. VWS zal daar steun/actie op aanpassen.

Het actiecomité is voorzichtig positief. Houding en visie van de andere partijen is gedraaid! Onze argumenten en praktijkvoorbeelden lijken nu toch echt gehoord te zijn. Maar er zijn echter nog wel de nodige aandachtspunten!

We willen vragen om ons op de hoogte te houden van jullie ervaringen in de praktijk; zowel positief als negatief zodat wij deze mee kunnen nemen naar de vervolg besprekingen.                                        

E-mail: Dww2018@hotmail.com                                                                        

https://www.nu91-leden.nl/news/Geen_beroepsdifferentiatie_voor_verpleegkundigen&id=2003

https://www.venvn.nl/nieuws/hoe-verder-na-de-wet-big-ii-spreek-je-uit/

https://www.venvn.nl/nieuws/het-gaat-om-opleiding-competenties-en-ervaring/

https://wetbig2.nl/enquete-onderzoek-naar-functiedifferentiatie