Verschil regieverpleegkundige en verpleegkundige

 • 11 augustus 2019 om 20:35 #968
  Ralph
  Bijdrager

  MEMORIE VAN TOELICHTING (CONCEPT)
  Het onderscheid tussen de deskundigheid van de verpleegkundige en de regieverpleegkundige komt tot uiting in het niveau waarop de werkzaamheden worden verricht en meer specifiek in de volgende aspecten: het initiëren en regisseren van het zorgproces in brede zin, ook waar deze brancheoverstijgend is en het initiëren en ontwikkelen van activiteiten op het gebied van kwaliteitszorg (zoals het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden). Daarnaast heeft de regieverpleegkundige in de organisatie van zorg een rol op zorgvrager-overstijgend niveau. Het voorgaande betekent dat de werkzaamheden van een regieverpleegkundige veelal in een andere context worden verricht en betrekking hebben op een andere doelgroep.

  a. Het stellen van een verpleegkundige diagnose;
  Regieverpleegkundigen kunnen daarom, meer dan de verpleegkundigen, in complexe situaties waarbij de geldende protocollen en richtlijnen onvoldoende houvast bieden, een verpleegkundige diagnose stellen. De regieverpleegkundige werkt hierbij zo mogelijk op basis van evidence based practice. De regieverpleegkundige heeft de vaardigheid om eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische en wetenschappelijke kennis (op onder andere het gebied van fysiologie, anatomie, pathologie en farmacologie).

  b. het initiëren en regisseren en uitvoeren van handelingen op het gebied van observatie,
  begeleiding, organisatie van zorg, preventie, verpleging en verzorging;
  Het onderscheidende aspect ten opzichte van de deskundigheid van de verpleegkundige is in dezen het vermogen van de regieverpleegkundige om de handelingen genoemd onder b niet alleen uit te voeren, maar deze ook te initiëren en te regisseren binnen het zorgproces in brede zin. Bij dat laatste aspect moet er bijvoorbeeld aan worden gedacht dat de regieverpleegkundige een samenhangend zorgaanbod realiseert dat aansluit bij de behoefte van de zorgvrager. Naast het direct op de zorgvrager gerichte aanbod geeft de regieverpleegkundige vorm aan zorgstructuren die het individuele niveau van de zorgvrager overstijgen.
  De regieverpleegkundige zal in meer complexe zorgsituaties zorg verlenen dan de verpleegkundige. De mate van complexiteit wordt onder meer bepaald door de voorspelbaarheid van de zorgsituatie. Hoe minder voorspelbaar de zorgsituatie, hoe complexer de casus. Daarnaast wordt de mate van complexiteit ook bepaald door het aantal aandoeningen en problemen van een zorgvrager. De zorgsituatie bij een zorgvrager die naast dementie ook een gebroken heup heeft, is dus complexer dan bij een zorgvrager die alleen een gebroken heup heeft. Ook andere omstandigheden, bijvoorbeeld in de privésfeer van de zorgvrager, kunnen ertoe leiden dat de zorg minder voorspelbaar en dus complexer wordt.
  Voor zover een regieverpleegkundige handelingen verricht op het gebied van preventie, zal de regieverpleegkundige zich – anders dan de verpleegkundige – ook bezighouden met collectieve preventie (deze vorm van preventie is gericht op de gehele bevolking). Bovendien voert de regieverpleegkundige niet enkel handelingen op het gebied van preventie uit, maar indiceert, ontwikkelt en organiseert deze ook.

  d. het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van kwaliteitszorg;
  De regieverpleegkundige heeft ten aanzien van kwaliteitszorg een andere deskundigheid dan de verpleegkundige. Anders dan de verpleegkundige zal de regieverpleegkundige zich niet alleen richten op het registreren en signaleren van de effectiviteit van protocollen en richtlijnen, maar kan de regieverpleegkundige ook (bijdragen aan) het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden en daaruit protocollen en richtlijnen afleiden, in samenwerking en afstemming met andere partijen. Het initiëren en interpreteren van onderzoek gericht op het verhogen van kwaliteit behoort ook toe aan het deskundigheidsgebied van de regieverpleegkundige. Vanuit dat onderzoek zet de regieverpleegkundige zich in voor evidence based werken en het professionaliseren van de werkomgeving. De regieverpleegkundige kan andere zorgverleners begeleiden en coachen bij het werken met en ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en protocollen. Het spreekt voor zich dat de regieverpleegkundige goed op de hoogte is van zorginhoudelijke en technologische ontwikkelingen.
  V&VN heeft in het rapport ‘Zelfstandige bevoegdheden voor de hbo opgeleide verpleegkundige’ geadviseerd om op de voet van artikel 36a van de Wet BIG te starten met een experiment om aan de regieverpleegkundige zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van bepaalde voorbehouden handelingen toe te kennen. Op basis van het voorliggende advies is de regering voornemens, indien dit wetsvoorstel wordt aanvaard, op termijn een dergelijk experiment te starten. De komende periode zal hieraan, in samenspraak met betrokken partijen, nadere invulling worden gegeven.

  e. het ingevolge opdracht van een beroepsbeoefenaar op het gebied van de individuele
  gezondheidszorg verrichten van handelingen in aansluiting op diens diagnostische en therapeutische werkzaamheden.
  Ook de regieverpleegkundige zal, net als de verpleegkundige, in opdracht handelingen kunnen verrichten, mits hij hiervoor bevoegd en bekwaam is. Niet beoogd is om hierin af te wijken van de verpleegkundige.
  (bron: https://www.internetconsultatie.nl/bigii/document/3265)

  23 augustus 2019 om 19:49 #1127
  Siep
  Bijdrager

  Je beschrijft verworven kennis, kunde en vaardigheden van huidige MBO en HBO verpleegkundigen in competenties, monopoliseert die voor een nieuw beroep met beschermde titel en daaraan hangende tuchtrecht, vertelt diezelfde verpleegkundigen dat hun werk qua inhoud en verantwoordelijkheden niet verandert en eist vervolgens dat zij eerst een vervolgopleiding of bijscholing moeten volgen om datzelfde werk te blijven doen.

  23 augustus 2019 om 22:29 #1128
  Ralph
  Bijdrager

  WoW! Indrukwekkend Siep! Heb je LinkedIn of andere manier om in contact te komen?

  https://www.linkedin.com/pulse/wet-big-ii-babylonische-spraakverwarring-ralph-bronsema/

  24 augustus 2019 om 10:34 #1132
  Siep
  Bijdrager

  Ralph, Ik volg je nu op Twitter.

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.