Reactie op conceptverklaring

admin Geen categorie 1 Reactie

Bij deze onze reactie op de conceptverklaring functiedifferentiatie september 2020.

In onze schriftelijke reactie van 8 maart’20 op het eerdere concept hebben wij het volgende aangegeven:

“Bijna dagelijks ontvangt het actiecomité mails waaruit blijkt dat met name inservice opgeleide verpleegkundigen maar ook mbo en hbo opgeleide verpleegkundigen met een diploma van voor 2016 of zelfs van voor 2018 ernstig worden benadeeld doordat veel werkgevers onder de noemer functiedifferentiatie alsnog mbo-hbo diploma differentiatie; zoals beoogd met Wet Big; waarbij BN2020 als leidend wordt gezien, invoeren. Kennis ervaring en competenties spelen in die lokale uitvoering geen enkele rol.”
“Om deze ongewenste situatie een halt toe te roepen en om te voorkomen dat de gemeenschappelijke visie een “papieren tijger wordt; is wat ons betreft een eenduidige visie met daarin een aantal duidelijke kaders/voorwaarden nodig.”

In het overleg van 14 september jl. hebben we dit opnieuw naar voren gebracht waarbij wij duidelijk hebben aangegeven dat de genoemde eenduidige kaders een absolute voorwaarde zijn om ons aan een gezamenlijke visie betreffende functiedifferentiatie te verbinden.

De noodzaak voor die eenduidige kaders was de maanden daarvoor pijnlijk duidelijk geworden onder andere door het antwoord van de minister van VWS op kamervragen waarin hij aangaf dat functiedifferentiatie louter gebaseerd op mbo of hbo diploma beleid van de NVZ was; iets wat al eerder duidelijk werd uit andere communicatie van de NVZ https://zmt-ziekenhuizen.nl/nl/samen-aan-de-slag-met-gedifferentieerde-inzet-verpleegkundigen.

En de signalen uit diverse velden van de zorg die wij tot op heden blijven ontvangen.

Helaas hebben we moeten constateren dat de genoemde kaders ook in het nieuwe concept totaal ontbreken.
De verklaring is daardoor algemeen en multi-interpretabel waardoor het een vrijbrief kan zijn voor werkgevers om de al ingeslagen weg te vervolgen met alle gevolgen van dien.
Het lijkt erop dat onze inbreng tijdens de diverse overlegbijeenkomsten wel is gehoord maar dat er niet écht is geluisterd en dat we moeten constateren dat we niets zijn opgeschoten sinds de gesprekken met dhr Rinnooy Kan en eigenlijk als beroepsgroep nog slechter af zijn dan wanneer WetBIG2 was ingevoerd.

Hieronder nogmaals de kaders/voorwaarden:

 1. Een duidelijke definitie van functiedifferentiatie. Functiedifferentiatie is gebaseerd op kennis, ervaring en competenties, niet alleen op initieel diploma.
 2. Inservice opgeleide verpleegkundigen worden erkend op hbo-niveau
 3. Gespecialiseerde verpleegkundigen worden erkend op hbo-niveau.
 4. Loopbaanpaden huidige mbo, hbo en inservice verpleegkundigen blijven gehandhaafd (toegang tot vervolg opleidingen, behoud van functies en verantwoordelijkheden).
 5. Normenkader wordt aangepast.
 6. Diploma’s houden hun waarde. BN2020 is slechts een nieuw curriculum.

Nog een aantal aanvullende opmerkingen:

 • Hoewel functiedifferentiatie na Wet Big 2 een ‘lokale” aangelegenheid is geworden zien wij een belangrijke rol weggelegd voor VWS ten aanzien van de genoemde kaders een rol waarvan VWS heeft aangegeven ook bereid te zijn deze op te pakken wanneer de partijen tot overeenstemming komen.
 • Functiedifferentiatie mag niet leiden tot minder “handen” aan bed.
 • Onderzoek is nodig om de verpleegkundige opleiding(en) beter te laten aansluiten op de praktijk.
 • Aanpassing van loopbaanpaden in de toekomst is acceptabel mits eindtermen verpleegkundige basisopleidingen en loopbaanpaden duidelijk zijn aan het begin van de opleiding maar niet met terugwerkende kracht.

Tot slot:
Als iets tijdens de Corona epidemie duidelijk geworden is; is het wel het belang van de verpleegkundige beroepsgroep voor de zorg en de samenleving als geheel.
De beroepsgroep heeft zich vorig jaar ondubbelzinnig uitgesproken tegen de koers die al vooruitlopend op de invoering van wet Big2 was ingezet, namelijk functiedifferentiatie alleen gebaseerd op de initiële diploma’s die soms decennia geleden behaald zijn en de degradatie van alle verpleegkundigen die niet volgens het nieuwe BN2020 curriculum zijn opgeleid.
Na afblazen van de wet blijkt dat werkgevers “gewoon” op de ingeslagen weg doorgaan (nu zelfs zonder overgangsregeling) hetgeen tot onvrede, demotivatie en uitstroom leidt en zelfs tot ontslag van verpleegkundigen uit functies die zij jarenlang naar tevredenheid vervullen. Terwijl er al een enorm tekort aan verpleegkundigen is.

Een zeer onwenselijke situatie.

We staan nu op een kruispunt:
De werkgevers en andere betrokken partijen kunnen hun waardering tonen voor de huidige groep verpleegkundigen die dagelijks zorg op hoog niveau verlenen en erkennen hun kennis, ervaring en competenties.
Óf zij kiezen ervoor om het nieuwe hbo curriculum leidend te laten zijn waarmee behalve onderwaardering voor ervaren verpleegkundigen ook het signaal wordt afgegeven dat diploma’s in de zorg slechts beperkt houdbaar zijn.

Alle partijen zijn gebaat bij duidelijkheid.

Actiecomité Wet Big2

Reacties 1

 1. Gewoon waardering op laatste opleiding of NIVO waarop je werkt. Post HBO is HBO, inservice is HBO. Niet kijken naar initiële opleiding maar wat erna gedaan is. Afschieten zoals men nu bezig is.

Geef een reactie